جدول نتایج مسابقات:

ردیفتیمبازیهابردمساویباختگل زدهگل خوردهتفاضل گلامتیاز
1چادرملو30214546172967
2تولید301411555312453
3HSE3014972819951
4اداری3014883123850
5ترانسپورت301213539221749
6حاتمی30121082725246
7آپادانا301181129334-41
8خط-23071762422238
9خط-130814830322-38
10آسیاب307121127347-65